លោក Jose Mourinho ថា Ronaldo ជាកីឡាករដែលមានរដែលមានវិជ្ជាជីវៈបំផុត

លោក Jose Mourinho បានចាត់ទុក Cristiano Ronaldo ជាកីឡាករដែលមានរដែលមានវិជ្ជាជីវៈបំផុត បំផុតដែលលោកបានធ្លាប់បានបង្វឹក។

ជាការពិតណាស់ លោក Mourinho ធ្លាប់បានរួមការងារជាមួយគ្នាបានម្តងជាមួយ Ronaldo នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១០-២០១៣ ជាមួយ Real Madrid ដោយពេលនោះ អ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួនបីជាមួយគ្នាដូចជា La Liga, Copa Del Rey និង Supercopa de Espana។ លោក Mourinho បាននិយាយថា៖ “ការដែលបានបង្វឹក Ronaldo គឺ ជារឿងរ៉ាវល្អបំផុតក្នុងអាជីពជាគ្រូរបស់ខ្ញុំ។ គេជាកីឡាករមានរដែលមានវិជ្ជាជីវៈបំផុត ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្វឹក”៕